Zber a spracovanie starých vozidiel

Spoločnosť EAST – WEST SK, s. r. o. Bátovce je autorizovaným spracovateľom starých vozidiel a vydáva majiteľom starých vozidiel pri samotnom odovzdaní Potvrdenie o prijatí vozidla na spracovanie a Potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel.

Podmienky prijatia vozidla a následného vydania potvrdení:
– vozidlo s VIN číslom
– evidenčné čísla
– Osvedčenie o evidencii časť I. a Osvedčenie o evidencii časť II. (v prípade straty vyplnené a majiteľom vozidla podpísané Čestné prehlásenie o strate, odcudzení, poškodení). Ak je vozidlo dočasne odhlásené, je potrebné odovzdať potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z cestnej premávky.
– V prípade nežijúcich osôb fotokópiu Osvedčenia o dedičstve, v ktorom je zapísaný nový majiteľ vozidla.

V prípade fyzických osôb je potrebné predložiť:
– platný občiansky preukaz

V prípade právnických osôb je potrebné predložiť:
– aktuálny Výpis z obchodného registra
– platný občiansky preukaz štatutára oprávneného konať v mene spoločnosti alebo splnomocnenú osobu s úradne overeným splnomocnením
– pečiatka spoločnosti

V prípade záujmu Vám vieme poskytnúť ešte tieto činnosti:
– odvoz Vášho starého vozidla

Po odovzdaní vozidla a všetkých potrebných dokladov je majiteľovi alebo splnomocnenej osobe vydané „Potvrdenie o prevzatí vozidla na spracovanie“ a „Potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel“. S potvrdením je potrebné ísť už iba do poisťovne zrušiť povinné zmluvné poistenie Vášho vozidla.

Adresa prevádzky:
EAST – WEST SK, s. r. o.
Bátovce 364
935 03 Bátovce
tel. číslo: +421 911 939 149