Podmienky na vyradenie vozidla z evidencie

Podmienky na odovzdanie vozidla:

  ● Vozidlo musí byť identifikovateľné podľa výrobného čísla karosérie.

  ● Vozidlo nemusí mať platnú STK ani EK.

  ● Vozidlo nemusí byť funkčné a môže byť havarované, musí však byť možná jeho identifikácia podľa VIN.

Podľa Zákona o odpadoch, je osoba oprávnená na zber starých vozidiel povinná prevziať staré vozidlo od jeho vlastníka bez poplatku iba ak ide o KOMPLETNÉ STARÉ VOZIDLO.

Za kompletné sa považuje vozidlo, ktoré spĺňa zákonnú definíciu kompletnosti a obsahuje časti:

      ● motor                                                                ● batériu alebo akumulátor            

      ● prevodovku                                                     ● najmenej 90 % z pôvodnej hmotnosti

      ● nápravu                                                           ● katalyzátor (ak bol súčasťou vozidla)

      ● karosériu